Smlouva o zapůjčení nářadí

EU-TRADE Hutnická 520, 27343 Buštěhrad

IČO 75312654

Tel: 777 936 87

INFO@EU-TRADE.CZ

PROVOZOVNA: Hutnická 520, Buštěhrad


SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ NÁŘADÍ

Tato smlouva upravuje vztah mezi zákazníkem a zapůjčitelem vyplývají z ní práva a povinnosti obou stran.


SPECIFIKACE ZAPŮJČENÉHO NÁŘADÍ


............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………....


CENA ZA PRONÁJEM/DOBA TRVÁNÍ NÁJMU


 …………………………………………………………………………………………………………................................................................................................


ZÁSADY PRO ZAPŮJČENÍ NÁŘADÍ

Nářadí je předáno zákazníkovi nepoškozené, bez nedostatků, včetně kompletního příslušenství a po předvedení jeho funkčnosti.

Zapůjčení nářadí předchází složení zálohy ve výši dle platného ceníku, která bude po vrácení nepoškozeného nářadí vrácena v plné výši.

V případě poškození nese zákazník plnou odpovědnost za způsobené závady a je povinen nahradit zapůjčiteli náklady na odstranění závady v plné výši.

Při určování doby výpůjčky se vychází z toho, že při zapůjčení nářadí na 1 den bude toto zboží vráceno do 24 hodin od okamžiku zapůjčení, na 2 dny do 48 hodin atd.

V případě nedodržení termínu vrácení bude zákazníkovi účtována standardní denní sazba + 20 % přirážka denního půjčovného za každý den, kterým bude překročen termín vrácení.


PROHLÁŠENÍ

Jako zákazník jsem byl seznámen se všemi podstatnými skutečnostmi souvisejícími se zapůjčením nářadí, se kterými souhlasím a beru je na vědomí a zároveň jsem si prostudovat nájemní řád, se kterým souhlasím.

Nářadí bylo předáno bez závad a zákazník složil hotově zálohu ve výši ……………..Kč.


Zákazník:

Jméno/ Název firmy: …………………………………......................................…

Adresa: …………………………………..................... …………………………………...

Tel: .………………………………….

Email: …………………………………..

IČ: ……………………………………

DIČ: …………………………………… 

Číslo OP: …………………………………..

Číslo druhého dokladu: …………………………………..


V: …………………… Dne: ……………


zákazník ……………….……….                                    zapůjčitel  …………………….….
ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY PŘI VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU


.............................................................................................................................................................................................................


V: …………………… Dne: ……………

zákazník ……………….……….                                    zapůjčitel  …………………….….SKONČENÍ NÁJMU – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nářadí bylo předáno zpět zapůjčiteli, který současně vrátil zálohu, případně ji zašle do 5 pracovních dnů na účet zákazníka ve výši ………………..Kč, což obě strany stvrzují svým podpisem.

a) na účet nájemce č. …………..………../……...

b) v hotovosti (nehodící se škrtne)


V: …………………… Dne: ……………

zákazník ……………….……….                                        zapůjčitel …………………….….Pronajímatel potvrzuje, že s uvedenými osobními údaji bude zacházeno ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a budou použity pouze pro účely nájmu movité věci.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jeden. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy.

Nájemce výslovně prohlašuje, že s obsahem této smlouvy souhlasí, a že se s jejím zněním, včetně nájemního řádu řádně seznámil